Stacks Image p475_n14

Teaming als organisatiestrategie

28 november: Inspiratiemiddag Teaming als organisatiestrategie

Event door Leerplatform Groeien in Samensturing

De vierde en laatste inspiratiemiddag van 2019. Speciaal voor managers, directeuren en professionals die (samen) werk willen maken van teaming. We verkennen wat teaming is, wat er gebeurt als je teaming centraal stelt in je aanpak en hoe je een krachtige teaming-cultuur ontwikkelt.

Wat is teaming? Teaming is wat mensen 'als vanzelf' gaan doen als ze samen voor een uitdaging geplaatst worden. Koppen bij elkaar steken en uitvinden wat wijsheid is om te doen, krachten bundelen in de uitvoering daarvan, lering trekken uit de resultaten en prompt de volgende uitdaging bij de kop pakken.

Teaming. Wij mensen hebben het vermogen om dat telkens weer te doen, zelfs al wil het nog niet erg lukken! Een boeiend gegeven!

Waarom teaming? Teaming is in de meeste organisaties een kritische succesfactor. We zien dat o.a. terug in de ruime aandacht voor agile werken, zelforganiserende teams en netwerk-samenwerking. Het is veelal de enige manier waarop we in teams, in projecten maar ook dwars door organisatorische grenzen heen, zaken voor elkaar te krijgen. Waarmee we problemen oplossen, processen verbeteren of innovaties weten te realiseren. Ook het leidinggeven hieraan is steeds meer een zaak van 'teamen'.

Stel nu eens, dat een manager maar één opdracht heeft: het arrangeren en orchestreren van teaming. Snijdt dat hout? Wat zou dat dan concreet inhouden? Wat zijn je aanknopingspunten? Hoe help je je medewerkers om daar samen steeds beter in te worden? Wat levert dat op?

Tijdens de inspiratiemiddag pakken we deze vragen bij de kop. En leggen we onze visie voor: teaming leer je door doen, maar dat teamleren kan niet zonder heel rake reflecties op hoe dat gaat. We delen onze ervaringen hiermee uit onze eigen teamreflectie-praktijk.

De middag wordt aangeboden door BC4U Groupware en verzorgd door dr.ir. Lieke Sluis-Hoogerwerf in samenwerking met René de Baaij en enkele van onze klanten.

Tijd: start om 14.00 uur en borrel rond 17.00 uur. Locatie: De Soester Duinen, te Soest. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Graag wel even aanmelden. Het aantal plaatsen is beperkt.

Onverwachte resultaten

De huidige professionele context verlangt dat mensen zelfbewust, communicatief, proactief en probleemoplossend zijn. We verwachten eigenaarschap, ondernemerschap en leiderschap in een omgeving die complex, ambigue en dynamisch is.

We richten effectieve processen, systemen, procedures, scorekaarten en rapportages in. En gaan uit van een proactieve zelfstandige medewerker. Maar is die medewerker wel in staat om het verschil te maken, om zelfsturend te werken, om dubbelzinnige regels en opdrachten te verwerken?

Een tegenovergestelde reactie in het denken en doen van de mensen is het gevolg. We volgen gebaande paden, verschuilen ons achter regels, en wijzen naar anderen als het misgaat. Dit zijn de symptomen van het onvermogen om gezamenlijk vernieuwend te denken en handelen. We leren niet van de situatie, maar stagneren in de situatie. Druk en coaching van boven werkt nauwelijks of heeft zelfs een averechts effect.

Dan vraag je jezelf, hoe ga ik daarmee om? Hoe communiceer ik? Hoe realiseer ik samenwerking? Hoe geef ik mijn leiderschap vorm? Wat te doen met houding en gedrag? Wat is de heersende cultuur en kan k daar wat mee?

Ervaringen uit het verleden hebben geleid tot gestolde verhoudingen, routinematige gedragspatronen en een mind-set die het onderzoeken, leren en uiteindelijk verbeteren en vernieuwen in de weg kan staan. Als we dus bepaalde situaties gezamenlijke aan willen gaan dan moeten we weer leren om met elkaar in gesprek te gaan. Op een zorgvuldige, constructieve wijze, met respect en aandacht.

Dan blijken we in een proces zowel de harde feiten te kunnen combineren met de belevingen van mensen. Van daaruit kijken we nog verder; we kijken van binnen naar buiten, en van buiten naar binnen, en we vergelijken dit met relevante data.

Door intensief samen te werken, vanuit meerder perspectieven, en met gebruik van een goed groepsproces en vraagtechniek ontstaat er een lerende omgeving die na verloop van tijd als normaal wordt ervaren. Van stagnatie naar leren. Van stilstand naar vernieuwing.

Als verantwoordelijke bestuurder, manager en leidinggevende is dit een essentiële en existentiële opgave. Ga die niet alleen aan. Wij zijn er om u verder te brengen dan wat u zelf voor mogelijk acht.


unexpected outcomes

The current professional context expects that people are self-aware, communicative, pro-active and problem-solving. We want to see ownership, entrepreneurship, and leadership in an environment that complex, ambiguous and dynamic.

We implement effective processes, systems, procedures, scorecards and reporting. And expect to see a pro-active independent employee. But are these employees capable to make a difference, to work in a self-managed way, to process ambiguous rules and assignments.

The re-action is to do and think precisely that what is not expected. We stick to the old routines, hide behind rules and regulations, end point fingers to others when things go wrong. These are symptoms of the incapability to collectively renew our mental and behavioral patterns. We do not learn from the new situation, but we stick to the old one. Pressure and coaching form the top does not make a difference or even makes things worse.

Experiences form the past have resulted in inflexible relationships and attitudes. Routine based behavioral patterns. And a mind-set that limits or even blocks improvement or renewal. If we want to address certain situations than we need to learn how to communicate with each other. A careful, respectful and constructive dialogue

In this dialogue we are able to connect hard facts with the beliefs and sense-making of people. And we look outside the box. Inside out, outside in and compare this with relevant data.

By close cooperation, using multiple perspectives, end the application of groupwork and communication techniques we are able to create a learning environment. An environment that will be considered as normal after a while. From stagnation to learning. From standing still to innovations.

We are ready to make this happen with you.

Show more posts

Stacks Image pp459_n327_n2
Stacks Image pp459_n327_n6
Stacks Image pp459_n327_n9
Stacks Image pp459_n327_n12

R2G<span id=

De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16, 6561 AL Groesbeek, The Netherlands


motivating images - animated voices - clarity of mind - ideas in action - intuitive insight - slowed time

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.